MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kot w tympanonie - okładka

LITERACI PO GODZINACH: Spotkanie autorskie z Szymonem Szwarcem

Pierre Prins

Pierre Prins – spotkanie o twórczości artysty

Logotyp SIM Toruń

Opublikowano: 16 października 2013 Views: 1044 Czytelnia

SIM Toruń: Kryzysy w Social Media + Technofobie

środa, 16 października, godz. 18.00, Czytelnia CSW

 

Temat 1: Kryzysy w Social Media
Temat 2: Technofobie – rozmowy na krawędzi internetu

 

Kryzysy w Social Media

„Światowe kryzysy w social media” podróż przez nieznane zakamarki internetu w poszukiwaniu wyjątkowych kryzysów z całego świata. Będziemy podróżować aż do Australii, przemierzymy USA, zajrzymy do różnych krajów Europy – wszystko, żeby przekonać się czy da się uchronić przed nieuchronnym!

 

Monika Cza­plicka

w branży social media działa od 7 lat. Spe­cja­li­zuje się w mar­ke­tingu szep­ta­nym i WOMM oraz przy­go­to­wy­wa­niu stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych. Od kilku lat jest zwią­zana z por­ta­lem Socjo​ma​nia​.pl. Jej inte­re­su­jące wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych cie­szą się powszech­nym uzna­niem. Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy. Pra­cuje dla klien­tów z róż­nych dzie­dzin, ale jej fascy­na­cją pozo­stają wyzwa­nia, takie jak kry­zysy. Pro­wa­dzi fan­page „Kry­zysy wybu­chają w week­endy„, bloga cza​plicka​.eu, gdzie pisze o zagwoz­kach i kot­kach, a w listo­pa­dzie wyj­dzie jej debiu­tancka książka „Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social mediach” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion.

 

Technofobie – rozmowy na krawędzi internetu

Czego dowiedzieliśmy się od Snowdena i Chelsea Manning? Dlaczego po ujawnieniu PRISM nadal korzystamy z platform społecznościowych i innych usług wielkich korporacji? Dlaczego z okazji debaty na temat ACTA wyszliśmy na ulice? Za co dziś płacimy w sieci? Słyszeliście o New World Order? Czytaliście książkę autorstwa Cohena i Schmidta? Oglądacie Max TV? Kupicie Google Glass?

Odpowiedzi na te pytania mogą prowadzić do zaskakujących, a nawet niekomfortowych wniosków. Niejednokrotnie pomija się te pytania używając wygodnych tagów, takich jak „teorie spiskowe”. Kto wymyśla tagi i kto dystrybuuje? W trakcie mojego wystąpienie pragnę przedstawić kilka przemyśleń dotyczących rozwoju technologii i Internetu, a przede wszystkim ich wpływu na użytkowników.

 

Maciej Pokornowski a.k.a FLU

doktorant językoznawstwa na UMK, naukowo interesuje się kognitywistyką, neuro- i psycholingwistyką oraz ewolucją języka. Poza-naukowo postmodernizmem, technologią, myślą lewicową. Wokalista, dj, geek!

Partner spotkania:

atorun

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń