MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Fot. Gene Han, flickr.com

OŚWIADCZENIE CSW W SPRAWIE „AFERY TAŚMOWEJ”

TORMIAR / Zbuduj z nami wystawę toruńskiej Spółdzielni RZUT!

Przestrzeń wystawy LOCIS, praca Liliana Piskorska

Opublikowano: 9 lutego 2015 Views: 2194 Locis, Projekty, Sztuka

Wyniki głosowania nad projektem „Wolność i równe traktowanie…”

/ for english, please scroll down/

Wyniki głosowania nad projektem Liliany Piskorskiej „Wolność i równe traktowanie…”

Po pewnych utrudnieniach spowodowanych przez zmianę dyrekcji CSW Znaki Czasu w Toruniu, poniżej publikuję wyniki głosowania nad rozszerzeniem tekstu misji CSW realizowanego w ramach projektu LOCIS.

Głosy zostały przeliczone komisyjnie, urna do głosowania także została otwarta w obecności trzyosobowej komisji.

Poniżej treść ankietowego pytania:

Czy uważasz, że Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu powinno dołączyć zaproponowany ustęp do tekstu misji instytucji?

Proponowany tekst:

Wolność i równe traktowanie mają podstawowe znaczenie dla rozwoju sztuki i swobody ekspresji twórczej. Z tego względu w całej swojej działalności Centrum przestrzega zasady poszanowania i równego traktowania wszystkich osób i tworzonych przez nie podmiotów, niezależnie w szczególności od ich rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, wieku, płci, tożsamości i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, stanu zdrowia, zamożności, zatrudnienia, wykształcenia i statusu społecznego, a także światopoglądu, w tym wyznania albo jego braku. Dyskryminacja kogokolwiek z powyższych względów jest Centrum obca i jednoznacznie sprzeczna z misją Centrum.

Wyniki głosowania internetowego:

Głosy ważne: 39 Głosy nieważne: 0 Suma: 39

Tak – ilość głosów: 35
Nie – ilość głosów: 3
Nie wiem – ilość głosów: 1
Nie obchodzi mnie to – ilość głosów: 0

Wyniki głosowania w Centrum Sztuki Współczesnej:

Głosy ważne: 209 Głosy nieważne: 7 Suma: 216

Tak – ilość głosów: 162
Nie – ilość głosów: 22
Nie wiem – ilość głosów: 12
Nie obchodzi mnie to – ilość głosów: 13

Razem:

Tak – ilość głosów: 197
Nie – ilość głosów: 25
Nie wiem – ilość głosów: 13
Nie obchodzi mnie to – ilość głosów: 13

Po przeliczeniu, głosy zostały podane do wiadomości dyrekcji CSW – obecnie p.o. dyrektora Krzysztofowi Białowiczowi (w obliczu braku wcześniejszego dyrektora, z którym były uzgadniane szczegóły projektu).
Zobowiązał się on do uzasadnienia dalszych losów zaproponowanego paragrafu: decyzji o tym, czy zostanie on włączony do misji CSW.

Otrzymałam następującą odpowiedź :

Projekt zrealizowany przez panią Lilianę Piskorską w ramach programu LOCIS, polegający na przeprowadzeniu głosowania nad rozszerzeniem tekstu misji CSW o zaproponowany przez artystkę ustęp, ma charakter projektu artystycznego i wyłącznie jako projekt artystyczny może być postrzegany. Nie został on zainicjowany przez organizatorów CSW, ponadto nie miał on charakteru badań socjologicznych. W konsekwencji nie może on stanowić podstawy do podjęcia działań zmierzających do faktycznego dopisania do misji instytucji tekstu zaproponowanego przez artystkę w ramach realizowanego przez artystkę projektu artystycznego.

Krzysztof Białowicz, p.o. dyrektora CSW Znaki Czasu w Toruniu

Projekt mój, będący próbą zbadania, czy instytucja sztuki współczesnej może być miejscem urealnienia wizji sztuki społecznie zaangażowanej zakończył się więc (zaplanowanym?) niepowodzeniem.

Zakończył się również zebraniem realnych głosów publiczności na zaproponowany przeze mnie temat: poniżej kilka przykładowych:

„Fakt, że propozycja jest w jakikolwiek sposób kontrowersyjna w roku 2014 świadczy o tym, że dopisek jest konieczny.” (Tak)

„Nie zaszkodzi, a poszerzy spektrum działania, współdziałania, odbioru. To może być istotne, szczególnie wobec aktualnych zmian. To też dobry moment, aby wprowadzić takie rozszerzenie prawne.” (Tak)

„Bo żyjemy w Polsce, gdzie powyższe słowa powinny być oczywistością, a nie są.” (Tak)

„Uważam, że nie ma takiej potrzeby, zgodnie z tym, że instytucja powinna te prawa chronić.” (Nie)

„Art is a stuggle. Inclusion is irrelevant” (Nie obchodzi mnie to)

„Myślę, że zaproponowany ustęp jest adekwatny do formatu instytucji, którą jest i chce być CSW.” (Tak)

„Bo lepiej zajmować się sztuką, a nie równością.” (Nie)

Więcej o idei projektu przeczytaj na stronie:
https://www.csw.torun.pl/aktualnosci/glosowanie-nad-rozszerzeniem-tekstu-misji-csw

Liliana Piskorska


Results of the vote on the Freedom and Equal Opportunity project

After a delay caused by changes in the management of the CoCA Znaki Czasu Torun, shown below are the results of the vote on adding a new paragraph to the mission statement of the Centre. The vote was part of the LOCIS project.

Votes were counted by a committee; the ballot box was opened in the presence of the three committee members.

Here is the question put to the vote:

Do you believe that the suggested paragraph ought to be included in the mission statement of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń?

The suggested paragraph:

Freedom and equal opportunity are vital to the development of art and the liberty of artistic expression. For this reason, the Centre holds fast in all its activities to the principle of respect and equal opportunity for all people and their organizations irrespective of their race, ethnicity, nationality, age, sex, sexual identity, expression and orientation, disabilities, health, prosperity, employment, education and social standing, as well as their world view, including religious denomination (if any). Any discrimination on any of the above grounds is foreign to the Centre and unequivocally contrary to the Centre’s mission.

Internet voting results:

Valid votes: 39  Invalid votes: 0 Sum: 39

Yes – number of votes: 35
No – number of votes: 3
Not sure – number of votes: 1
I don’t care – number of votes: 0

CoCA voting results:

Valid votes: 209 Invalid votes: 7 Sum: 216

Yes – number of votes: 162
No – number of votes: 22
Not sure – number of votes: 12
I don’t care – number of votes: 13

Together:

Yes – number of votes: 197
No – number of votes: 25
Not sure – number of votes: 13
I don’t care – number of votes: 13

After the votes had been counted, CoCA’s acting director Krzysztof Białowicz was informed about the results (the previous director, who had approved the project, being no longer there). He undertook to provide justification for whatever would happen next, i.e. whether the suggested paragraph would be incorporated into the mission statement of the institution or not.

Here is the reply I received:
The project carried out by Liliana Piskorska within the framework of the LOCIS programme, which involved voting on the incorporation of a new paragraph suggested by the artist into CoCA’s mission statement, has been conceived as an artistic project and it is to be perceived exclusively as such. It has not been initiated by any of the CoCA managers or set up as part of sociological research. Therefore, it provides no actual basis for taking action that would result in adding the paragraph suggested by the artist in the course of an artistic project to the mission statement of the institution.

Krzysztof Białowicz, acting director of CoCA Znaki Czasu Toruń


Meant as a test on whether an institution devoted to contemporary art could be the right space for the implementation of the idea of socially engaged art, my project ended in (planned?) failure.

It also produced a number of opinions voiced by members of the public. Here are some examples:

„The fact that this suggestion can at all be considered as controversial in 2014 shows that the addition is necessary.” (Yes)

„It will do no harm, and it could give new opportunities for action, cooperation, reception. This might be important, especially in the light of present changes. This is also a good moment to change the law accordingly.” (Yes)

„Because we live in Poland where these words should be self-evident, but they are not.” (Yes)

„I don’t think this is necessary because an institution should protect these rights anyway.” (No)

„Art is a stuggle. Inclusion is irrelevant” (I don’t care)

„I believe that the suggested paragraph is consistent with the kind of the institution CoCA is and wants to be.” (Yes)

„It’s better to focus on art, rather than equality.” (No)

Further information on the idea of the project available at:
https://www.csw.torun.pl/aktualnosci/glosowanie-nad-rozszerzeniem-tekstu-misji-csw

Liliana Piskorska

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń