MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

praca izy tarasewicz

Układ otwarty / Unfolding Constellations

RAPORT / Wystawa środowiska akademickiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Anna Halarewicz, akwarela, 2015, dzięki uprzejmości artystki

Opublikowano: 9 marca 2016 Views: 9030 Press Room

ART next to FASHION

15.04-15.05.2016

otwarcie wystawy/exhibition opening: 15 .04, 19:00

konferencja naukowa ART NEXT TO FASHION/the ART NEXT TO FASHION seminar: 10-11.05.2016

kurator/curator: Mateusz Kozieradzki

artyści/artists: Łukasz Biliński, Maciej Boryna, Bartosz Maria Chmielewski, Iwona Demko, FROL – ZALESKY,  Elżbieta Gądek, Anna Halarewicz, Hubert Kołodziejski, Katarzyna Konieczka, Szymon Kurpiewski / Anna Maria Adamczuk, Dawid Paweł Lewandowski, Michał Łojewski / UEG, Zvonko Markovic, Karol Miętkiewicz, Magdalena Moskwa, Katarzyna Smoczyńska, Katarzyna Widmańska, YES, Paweł Zawiślak, Paweł Żukowski

Sponsor i honorowy patron wystawy/Sponsorship and honorary patronage: YES

 

PL  ( scroll down for ENG version )

Lubię rozwalać ludziom głowy. Lubię im tam namieszać, zakłócić spokój. Na 20 minut zabrać ich do innego świata.

Alexander McQueen

Wystawa jest swoistym eksperymentem i powstała w odpowiedzi na brak podobnych inicjatyw wystawienniczych w Polsce. Nieliczne wyjątki, prezentujące modę współczesną właśnie w kontekście artystycznym, a nie tylko historyczno-społecznym, to na przykład zrealizowane w 2013 r. z rozmachem właśnie w toruńskim CSW „Cuda Niewidy”.

„ART next to FASHION” to próba naszkicowania relacji mody ze sztuką na przykładzie wybranych projektów współczesnych polskich twórców, którzy często sami unikają etykietki artysty. Ich interdyscyplinarne działania, wymykające się wyraźnym definicjom, tworzą jednak z perspektywy artystycznej bardzo ciekawy obszar badawczy.

Najliczniej reprezentowane na wystawie będą prace graficzne. Ilustracje z bardzo wyraźnie widocznymi inspiracjami modowymi zestawione zostaną ze szkicami serbskiego projektanta Zvonko Markovica, którego projekty zdobyły spore uznanie w czasie tegorocznego Fashion Week w Nowym Jorku. Prezentowani ilustratorzy – Anna Halarewicz, Hubert Kołodziejski, Elżbieta Gądek, Katarzyna Smoczyńska i Paweł Zawiślak – należą do absolutnej czołówki polskich twórców, rozpoznawalnych także za granicą. Część ilustracyjną dopełniają dwie prace Łukasza Bilińskiego z pogranicza rysunku i malarstwa.

Obok ilustracji prezentowane są także fotografie, w tym dwa dzieła duetu FROL – ZALESKY, uznane za najlepszy projekt w 2011 roku przez VOGUE Italy. Autorką kostiumów prezentowanych na zdjęciach jest Varvara Frol. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną również trzy filmy autorów.

Cykl sześciu fotografii autorstwa Pawła Żukowskiego, zatytułowany „Tribute to Moda Polska”, jest swoistym kompendium dzieł polskich projektantów wybranych przez artystę.

Osobną grupą są fotografie Katarzyny Widmańskiej oraz Macieja Boryny, powstałe podczas sesji zdjęciowych z udziałem modelek w kostiumach Katarzyny Konieczki. Fotografie zestawione zostaną z dziełami Konieczki – jednej z najważniejszych polskich kostiumografów, której projekty cenione są na całym świecie. Artysta tworzyła kreacje sceniczne m.in. dla tak kontrowersyjnych postaci jak Lady Gaga.

Kostiumy Konieczki zestawione zostaną z projektami mieszkającego w Toruniu artysty Karola Miętkiewicza, który swoje inspiracje czerpie z twórców takich jak: T. Mugler czy Alexander McQueen. Kostiumy Miętkiewicza są także tematem sesji fotograficznej Dawida Pawła Lewandowskiego, wykonanej w przestrzeni toruńskiego CSW specjalnie na potrzeby wystawy.

Wśród prezentowanych kreacji nie mogło zabraknąć pracy Magdaleny Moskwy, która tworzy obiekty o nieużytkowym charakterze na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Przypominające kombinezony kostiumy służą do zbierania odcisków ciała.

Cyfrowe kolaże Szymona Kurpiewskiego, czerpiące w ogromnym stopniu z dokonań historii sztuki oraz popkultury, zestawione będą z marynarką autorstwa Anny Marii Adamczuk, która przeniosła owe dzieła na materiał tworzonych ubrań.

Oddzielną część wystawy stanowić będą prace, które poprzez swoja formę lub przeznaczenie dotykają takich wątków, jak ekologia, feminizm, cierpienie. Dyskurs feministyczny widoczny jest szczególnie w pracach Iwony Demko – jej biżuteria, tworzona z form stylizowanych na waginy jest, jak wskazuje sama artystka, przeznaczona dla kobiet odważnych. Zainteresowanie nauką, a w szczególności zoologią, widoczne jest w niezwykle oryginalnej biżuterii autorstwa Bartosza Marii Chmielewskiego, powstałej przy wykorzystaniu elementów naturalnych owadów. Przeciwległy kontekst ochrony środowiska występuje w materiałach, z jakich wykonane są ubrania marki UEG Michała Łojewskiego, wykonane bowiem zostały z papieru – materiału całkowicie biodegradowalnego.

Całość ekspozycji dopełnia biżuteria honorowego patrona wystawy – firmy biżuteryjnej YES.

 

ENG

 

I enjoy smashing people’s heads. I enjoy making them spin and disturbing their peace of mind, I love taking them into a different world for twenty minutes.

Alexander McQueen

The exhibition is fashioned as an experiment and has come into being in response to the lack of similar exhibition initiatives in Poland. There have been only few exceptions in which contemporary fashion was presented primarily in the context of art as opposed to the historical and social contexts; one such exception was the exuberant presentation Wonderingmode realised in CoCA in Toruń in 2013.

ART next to FASHION aims to illustrate the relationship between fashion and art on the basis of a selection of projects by contemporary Polish designers who often object to being labelled as artists. Their interdisciplinary approaches escape a clear-cut categorization, but constitute a particularly interesting research field to be observed from an artistic point of view.

Graphic art will play the dominant role in the exhibition. Illustrations evidently inspired by fashion will be juxtaposed with a number of drafts by the Serbian designer Zvonko Marković whose projects won much acclaim at this year’s New York Fashion Week. The presented works include illustrations by some of the top-tier Polish illustrators who have gained international renown, such as Anna Halarewicz, Hubert Kołodziejski, Elżbieta Gądek, Katarzyna Smoczyńska and Paweł Zawiślak. The illustrative section is complemented by two works by Łukasz Biliński, which make use of drawing and painting techniques.

The presented works will also include photographs, two of which come from the duo FROL – ZALESKY (the best project prize awarded by VOGUE Italy in 2011). The clothes presented on the pictures were designed by Varvara Frol. Additionally, the exhibition will be supplemented with three films by these authors.

The series of six photographs entitled Tribute to Moda Polska by Paweł Żukowski forms an anthology of works by Polish designers selected by the artist.

Another group of works is composed of the photographs by Katarzyna Widmańska and Maciej Boryna taken at the photo sessions with models presenting costumes designed by Katarzyna Konieczka. The photographs will be juxtaposed with the works by Konieczka, one of Poland’s most important costume designers. Her projects have won international acclaim and were worn on stage by such controversial figures as Lady Gaga.

The costumes by Konieczka will be displayed side by side with the designs of Karol Miętkiewicz, a young artist from Toruń, who has drawn much inspiration from her work. The costumes by him were photographed by Dawid Paweł Lewandowski at the photo session specially organized on the premises of CoCA in preparation for this exhibition.

The exhibition also includes designs by Magdalena Moskwa, who creates high quality objects outside of the sphere of applied art; the costumes, which resemble overalls, serve to collect body imprints.

The digital collages by Szymon Kurpiewski, who draws heavily on the history of art and popculture, will be presented beside the jacket by Anna Maria Adamczuk, who transferred these works onto the fabric of clothes designed by her.

A separate part of the exhibition will be dedicated to works dealing with such topics as ecology, feminism and suffering, either in terms of the form or purpose. The feminist discourse is particularly noticeable in the works by Iwona Demko – her vulvar jewellery is designed for confident women, as emphasised by the artist. The interest in science, and zoology in particular, can be observed in the remarkably original jewellery by Bartosz Maria Chmielewski, who makes use of natural insects. The context of natural environment protection is presented in the material chosen for manufacturing the clothes by UEG of Michał Łojewski – they are made of paper, which is entirely biodegradable.

The exhibition is complemented with the jewellery produced by its honorary patron – the jewellery company YES.

 

CSW_ART next to FASHION_photo credit

 

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń