MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kiedy muzyka spotyka się z obrazem

Jak patrzeć, żeby zobaczyć. Historia sztuki operatorskiej

Opublikowano: 10 marca 2017 Views: 1536 Archiwalne, Cykle edukacyjne

A Foreigner’s Guide to Contemporary Polish Cinema

FOREIGNER’S GUIDE TO CONTEMPORARY POLISH CINEMA czyli Polskie kino współczesne – przewodnik dla obcokrajowców

 

Toruń jest miastem, które z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę gości zagranicznych, studentów międzynarodowych czy nawet rezydentów deklarujących chęć pozostania tu na dobre. To multikulturowe środowisko potrzebuje przestrzeni integracji oraz możliwości ułatwionego dostępu (wymóg językowy) do kultury i sztuki społeczeństwa, które ich gości. Z myślą o nich powstał cykl edukacyjny A Foreigner’s Guide to Polish Cinema.Podczas szeregu spotkań, odbywających się w języku angielskim, widzowie zapoznają się z najciekawszymi, najczęściej nagradzanymi czy wzbudzającymi najwięcej dyskusji i kontrowersji, polskimi utworami filmowymi ostatnich lat. Zostaną wprowadzeni w język filmowy współczesnego polskiego kina, poznają tło kulturowe, recepcje filmów wśród rodzimych odbiorców, a co najważniejsze otrzymają możliwość wymiany opinii, otwartej debaty na temat wyświetlanych dzieł i tematów w nich poruszanych. Zapraszamy gorąco widzów polskich. To jedyna taka okazja, aby w Toruniu poznać na żywo reakcję zagranicznej publiczności na niektóre z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii współczesnej oraz wzajemnie komunikować się i integrować na polu relacji międzykulturowych.

Autorka: Marlena Hetman – absolwentka studiów BA in English for International Communications oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, doktorantka studiów w zakresie literaturoznawstwa badająca związki współczesnego, głównie amerykańskiego, kina i teatru, autorka cyklu Lost in Translation prowadzonego pod patronatem Kina CSW.

Odbiorcy: studenci międzynarodowi, rezydenci zagraniczni, polscy widzowie komunikujący się w języku angielskim zainteresowani dyskusją na temat recepcji polskiego kina wśród widzów zagranicznych.

Charakterystyka: każde ze spotkań odbywać się będzie w trzech etapach:

 1. Prezentacja dotycząca twórców danego dzieła filmowego, ich stylu i wpływu na współczesne kino polskie i zagraniczne oraz wprowadzenie w kontekst kulturowy i społeczny
 2. Pokaz filmu
 3. Rozmowa z widzami: widzowie zostaną zapytani o swoje wrażenia i interpretacje poszczególnych scen i motywów w filmie, o to, co jest dla nich zaskakujące od strony kulturowej, i o to jak oceniają jakość filmu z artystycznego punktu widzenia, na tle kina europejskiego i światowego. Widzowie będą także zachęcani do zadawania pytań gościom specjalnym oraz osobom prowadzącym cykl

Cel:

 1. Pogłębianie wiedzy rezydentów i studentów zagranicznych dotyczącej polskiej kultury i sztuki; promowanie polskiej kinematografii na świecie
 1. Zapoznanie gości zagranicznych, za pomocą medium filmowego, z najbardziej aktualnymi debatami społecznymi na gruncie polskim
 1. Wzbogacanie interpretacji filmowych poprzez recepcję widzów zagranicznych ─ polscy widzowie skonfrontują się ze świeżym, zewnętrznym spojrzeniem na ich kulturę, jej analizą i ewaluacją
 1. Integrowanie środowiska międzynarodowego ze środowiskiem lokalnym; sala kinowa stanie się miejscem wymiany międzykulturowej, miejscem cyklicznych spotkań umożliwiającym integrację obu środowisk.

Dotychczasowe projekcje w ramach cyklu:
17.02.2017 – przegląd krótkich metraży ze Studia Munka

A FOREIGNER’S GUIDE TO CONTEMPORARY POLISH CINEMA

 

Toruń attracts more and more international students, foreign visitors and permanent residents. This emerging multicultural community calls for some direct access to its new culture along with space for close integration. A Foreigner’s Guide to Polish Cinema reaches out to this community.A number of talks (in English) will usher the audience to the most talked about ─ locally and abroad, award-winning and often controversial, recent Polish films. The audiences will be introduced to the language of contemporary Polish cinema, the cultural background and the films’ critical reception. Most importantly, our viewers will be given a chance to share their impressions, ask questions and exchange their personal opinions.We would also like to invite Polish viewers to participate. It will be a unique opportunity to take notice of the international feedback on our domestic film productions and discuss them in a multicultural environment.

Author: Marlena Hetman – did her BA in English for International Communications and graduated from the English Department at Nicolaus Copernicus University, currently in a postgraduate PhD program in literary studies. Her work focuses on the relationships between contemporary, mainly American drama, cinema and theater. She is the author of Lost in Translation, a workshop cycle under the auspices of CoCA.

Participants: international students, residents from abroad, English-speaking Polish viewers interested in the reception of Polish cinema by an international audience.

Characteristics: each of the meetings will be organized in three stages:

 1. A presentation regarding the creators of a given film, their style and influence on contemporary Polish and international cinema, an outline of the cultural context
 2. The film screening
 3. A discussion with the viewers: the audience will be asked questions about their impressions and interpretations of particular scenes and motifs featured in the film and its quality against the backdrop of European and world cinema. The viewers will be encouraged to ask questions addressed to the special guests and the project’s organizers.

Goals:

 1. Enriching the knowledge about Polish culture and art amongst foreign students and residents from abroad; promoting Polish cinema internationally
 2. Introducing Toruń’s international community to the most recent social issues in Poland via the medium of film
 3. Enriching the body of interpretations that belong to the Polish cinematic tradition with an international reception – the Polish viewers will be able to confront their impressions with a fresh, external perspective on their culture
 4. Integrating the international community with the local one, the cinema will become the place of cultural exchange

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń