MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Plakat konkursi

Wystaw się w CSW / konkurs fotograficzny

Do sześciu razy sztuka!

Opublikowano: 1 stycznia 2015 Views: 2164 Edukacja, Info

Regulamin działań edukacyjnych dla grup zorganizowanych

1. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, zwane dalej Centrum, świadczy usługę organizacji warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych.
2. Warsztaty prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia warsztatów za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością.
3. Centrum ustala minimalną oraz maksymalną liczbę Uczestników warsztatów.
4. Uczestnictwo grup liczących powyżej 30 osób ustalane jest indywidualnie.
5. Aktualna oferta warsztatów oraz cennik warsztatów publikowane są na stronie internetowej Centrum: www.csw.torun.pl/edukacja.
6. Wstępna rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl lub telefonicznie pod numerem 56 610 97 16 oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu działań edukacyjnych dla grup zorganizowanych oraz Informacji podstawowych dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć.
7. Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów, informując Centrum o rezygnacji telefonicznie lub mailowo na adres e-mail eduakcje@csw.torun.pl nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
8. Centrum zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach.
9. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów na czas trwania warsztatów oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia budynku Centrum) i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.
10. Uczestnicy warsztatów odbywających się w przestrzeni wystawienniczej Centrum zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
11. Centrum nie przechowuje prac wykonanych przez Uczestników w ramach warsztatów. W przypadku nieodebrania prac w terminie do 14 dni roboczych od dnia przeprowadzenia warsztatów, zostaną one zniszczone.
12. Centrum uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych Centrum.
Uczestnicy warsztatów zgłaszają brak zgody na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie przed rozpoczęciem warsztatów.
13. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
14. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń