MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Projekt Common Ground – wyniki naboru!

Opublikowano: 13 kwietnia 2021 Views: 1716 Common Ground

Common Ground. Gdzie jest mój dom?

/ english version below /

 

 

Common Ground do międzynarodowy projekt poświęcony idei domu w kontekście migracji. Stanowi efekt współpracy pomiędzy trzema partnerami – Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Akademią Zmysłów w Reykjaviku oraz Stowarzyszeniem Artystów Litewskich z Wilna. Zbudowany jest jako platforma współpracy między instytucjami, artystami i naukowcami w celu wymiany inspiracji, wiedzy i doświadczeń.

Migracje stały się częścią naszej codzienności – Europa nieustannie odpowiada na związane z tym zjawiskiem wyzwania. Intencją projektu będzie wzmocnienie dialogu międzykulturowego, prowadzącego do ustanowienia WSPÓLNEJ PŁASZCZYZNY pomiędzy różnorodnymi kulturami i społecznościami, promującej zrozumienie i interakcję. Interdyscyplinarne aktywności realizowane będą za pośrednictwem działań artystycznych, a sztuka współczesna zostanie użyta jako narzędzie komunikacji i porozumienia.
Do projektu zostaną zaproszeni artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki, działający w wielu jej obszarach: malarstwie, rysunku, grafice, rzeźbie, sztukach wizualnych, fotografii czy wideo, a zastosowana różnorodność zapewni wykorzystanie pełnego potencjału sztuki współczesnej. Rolą twórców będzie wykorzystanie indywidualnej praktyki w celu nawiązania współpracy – powstałe w wyniku tego kooperacje skierują uwagę na problematykę relacji pomiędzy migrantami a „gospodarzami”. Zastosowane środki wyrazu z użyciem dowolnych mediów – działań interaktywnych, kontekstualnych czy site specific, doprowadzą do powstania dzieł sztuki, odzwierciedlających relację pomiędzy stronami.
Zaproszeni do projektu eksperci i badacze wzbogacą zaproponowany przez artystów aspekt wizualny o podejście intelektualne, które pomoże odbiorcom zrozumieć przyczyny i skutki migracji. Aspekt emocjonalny wyrażony zostanie poprzez zaangażowanie publiczności, zaproszonej do podzielenia się własnymi poglądami. Projekt wpłynie na sposób, w jaki aktualnie postrzegamy i odczuwamy własną tożsamość na poziomie indywidualnym, krajowym i europejskim, pogłębi refleksję na temat naszej przynależności do Europy, wskaże, jakie działania z naszej strony możemy podjąć, aby umożliwić innym zwiększenie świadomości i wzmocnienie szacunku dla różnorodności kulturowej. Odzwierciedli postrzeganie „domu” z różnych perspektyw.
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu jest liderem tego projektu, który będzie realizowany do 2023 roku. Zaproszeni artyści i artystki (po sześć osób z każdego kraju) wezmą udział w trzech kolejnych rezydencjach, których efektem będą trzy wystawy międzykulturowe (po jednej w każdym kraju).

Wkrótce pojawi się na naszej stronie szczegółowy program projektu oraz zostanie ogłoszony nabór artystów w formie open calla. Projekt jest finansowany przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

 

W grudniu 2021 roku odbyła się pierwsza artystyczna rezydencja w Rejkiawiku, której efektem stała się wystawa Where is my home? / Gdzie jest mój dom?. Zapraszam do obejrzenia galerii oraz wirtualnego spaceru po przestrzeni wystawy TUTAJ.

 

 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_51
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_01
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_17
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_41
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_56
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_07
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_06
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_09
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_37
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_44
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_45
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_49
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_54
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_60
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_61
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_65
 • Common_Ground_Iceland_by_Maciej_Kwietnicki_68

 

 

Organizatorzy
Dyrektor Artystyczny (Islandia): Anna Eyjólfs
Menadżer Projektu (Polska): Paulina Kuhn
Dyrektor Lidera (Polska): Krzysztof Stanisławski
Koordynator Projektu (Polska): Kamila Neuman
Koordynator Projektu (Islandia): Ragnhildur Stefánsdóttir
Koordynator Projektu (Litwa): Evelina Januškaitė
Asystent Projektu (Litwa): Eglė Ganda Bogdanienė
Asystent Artystyczny (Polska): Dawid Paweł Lewandowski

 

Polska:
Andrii Dostliev
Sylwia Gorak
Maciej Kwietnicki
Ala Savashevich
Wiola Ujazdowska
Magda Węgrzyn
Filozof: Tomasz Markiewka

Islandia:
Páll Haukur Björnsson
Sindri Leifsson
Pétur Magnússon
Kristín Reynisdóttir
Anna Sigríður Sigurjónsdóttir
Ragnhildur von Weisshappel
Antropolog: Anna Wojtynska

Litwa:
Tomas Andrijauskas
Andrius Grigalaitis
Marija Griniuk
Solveiga Gutautė
Živilė Minkutė
Julija Pociūtė
Ekolog: Justas Kazys

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

_______________________________________________________

Common Ground is an international project dedicated to the idea of home in the context of migration. It is the result of cooperation between three partners – the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń, the Academy of Senses in Reykjavik and the Association of Lithuanian Artists in Vilnius. It is built as a platform for cooperation between institutions, artists and scientists in aim to exchange inspiration, knowledge and experience.
Migration has become part of our everyday life – Europe is constantly responding to the challenges related with this phenomenon. The intention of the project will be to strengthen intercultural dialogue, leading to the establishment of a COMMON GROUND between diverse cultures and communities, promoting understanding and interaction. Interdisciplinary activities will be implemented through artistic actions, and contemporary art will be used as a tool of communication and understanding.
We would like to invite artists representing various fields of art, active in many areas: painting, drawing, graphics, sculpture, visual arts, photography and video to take part in the project. This diversity will ensure the use of the full potential of contemporary art. The role of the creators will be to use individual practice to start conversation – the resulting collaboration will focus attention on the issues of relations between migrants and “hosts”. The means of expression with the use of interactive, contextual or site-specific media will lead to the creation of works of art that reflect the relationship between the parties.
Experts and researchers invited to the project will enrich the visual aspect proposed by the artists with an intellectual approach that will help the recipients understand the reasons and effects of migration. The emotional aspect will be expressed through the involvement of the audience, invited to share their views. The project will affect the way we currently perceive and feel our own identity on an individual, national and European level, it will deepen our reflection on our belonging to Europe, it will indicate what actions we can take to enable others to increase awareness and strengthen respect for cultural diversity. It will reflect the perception of “home” from different perspectives.
The Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń is the leader of this project, which will be carried out until 2023. The invited artists (six people from each country) will take part in three successive residencies, which will result in three intercultural exhibitions (one in each country).
The project is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Common Ground Pakiet Prasowy (zip, 4.5 MiB)

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń