MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Ex DIGITALIS Salon 2019 – Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Cyfrowego...

Listopadowe wydarzenia w Czytelni!

Opublikowano: 20 października 2019 Views: 848 Czytelnia, Książki

Wiedza i zmiana. Społeczne obiegi wiedzy akademickiej

Zapraszamy na drugie interdyscyplinarne seminarium naukowe poświęcone społecznym obiegom wiedzy akademickiej – Wiedza i zmiana.

Czwartek, 7 listopada, godz. 12.00-18.30. Wstęp wolny
Czytelnia CSW Znaki Czasu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń

W trakcie seminarium badaczki i badacze z różnych ośrodków akademickich (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika) podejmą dyskusję nad formami i celami uspołeczniania wiedzy akademickiej. Będziemy rozmawiać o roli i miejscu wiedzy akademickiej w warunkach neoliberalizacji uniwersytetu, zastanowimy się, jak edukacja prowadzona na uczelniach, ale i poza nimi może wspierać i rozwijać krytyczne i zaangażowane formy uczestnictwa w kulturze.

PROGRAM:
[opisy wystąpień niżej]
12.00 – otwarcie seminarium
12.20 – dr Przemysław Pluciński (UAM), Ruchy współwytwarzające wiedzę
13.00 – dr hab. Iwona Kurz (UW), Sztuki społeczne: akademia, aktywizm, animacja i antropologia
13.40–14.30 – dyskusja

14.30-16.00 – przerwa obiadowa

16.00 – dr Aldona Kobus (UMK), Piśmiennictwo akademickie jako działalność społeczna
16.40 – dr hab. Krzysztof Abriszewski (UMK), Przeszkody epistemologiczne w obiegu wiedzy
17.20–18.10 – dyskusja

Spotkanie stanowi kontynuację projektu badawczo-edukacyjnego, zainicjowanego w czerwcu 2019 roku na seminarium Wiedza i zmiana. Edukacja w centrum interesów poznawczych uniwersytetu, które odbyło się w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek. Jego inicjatorami byli wówczas: dr hab. Marta Kosińska (UAM), dr Karolina Sikorska (UMK), dr Sylwia Szykowna (UAM),  dr hab. Agata Skórzyńska (UAM) i mgr Jakub Walczyk (UAM, Centrum Praktyk Edukacyjnych).

wstęp wolny!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ORGANIZATORZY:
Instytut Nauk o Kulturze UMK
Instytut Filozofii UMK
Instytut Kulturoznawstwa UAM
Instytut Kultury Europejskiej UAM
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

OPISY WYSTĄPIEŃ:
dr Przemysław Pluciński (UAM), Ruchy współwytwarzające wiedzę
W wystąpieniu chciałbym przyjrzeć się praktykom współwytwarzania wiedzy, czyli instytucjonalnym i epistemologicznym relacjom między miejskim aktywizmem a wiedzą akademicką oraz praktykom rozprzestrzeniania i wykorzystywania owej wiedzy przez miejskich aktywistów. Interesujące mnie problemy szczegółowe to: figury aktywisty-akademika / akademika-aktywisty; konstruowanie doktryn praktycznych (produkcja swoistych narracji o mieście, których horyzontem jest skuteczne działanie, a które są wytwarzane na przecięciu akademii i aktywizmu); problem akademickiej certyfikacji wiedzy o aktywistycznym podłożu; problem „marszu przez instytucje”, czyli wchodzenia przez część miejskich aktywistów w role polityczne i urzędnicze w ramach samorządów lokalnych. Teoretycznym punktem odniesienia będzie między innymi Burawoy’owska koncepcja socjologii publicznej.

dr hab. Iwona Kurz (UW), Sztuki społeczne: akademia, aktywizm, animacja i antropologia
Praktyczny kierunek studiów, jakim jest animacja kultury, obecnie funkcjonująca na nowo w Instytucie Kultury Polskiej UW jako sztuki społeczne, rodzi wiele problemów związanych z kształceniem, które jest praktyczne i w dużym stopniu oparte na działaniu w terenie. Do problemów związanych z komunikacją i językiem, z docieraniem do odbiorców i odpowiadaniem na ich potrzeby czy wątpliwości, dochodzą inne ryzyka – jak instrumentalizacja działania jako przede wszystkim „ćwiczenia” czy konieczność ciągłego opowiadania się w kwestii polityczności. Osobnym i ważnym zagadnieniem jest wykorzystanie metod sztuki jako metod badawczych.

dr Aldona Kobus (UMK), Piśmiennictwo akademickie jako działalność społeczna
Analiza publikacji akademickich w kontekście pisania jako działalności podmiotu zbiorowego (mnogiego) oraz społecznych efektów tej działalności w odniesieniu do statusu tekstu na kapitalistycznym rynku książki. Przedstawione zostaną argumenty na rzecz traktowania piśmiennictwa naukowego jako efektu pracy zbiorowej (także w humanistyce) czy też autorstwa mnogiego, co wymaga wykształcenia teorii autorstwa opartej na zbiorowym podmiocie. Problem naukowego autorstwa zostanie też odniesiony do wymogów rynku książki, którego funkcjonowanie opiera się na utowarowieniu tekstu. Przedmiotem dyskusji stanie się rynek książki naukowej jako narzędzie dystrybucji wiedzy.

dr hab. Krzysztof Abriszewski (UMK), Przeszkody epistemologiczne w obiegu wiedzy
Zajmując stosunkowo tradycjonalistyczne stanowisko, według którego problemy z komunikacją naukową wynikają z różnych (niewspółmiernych)  założeń teoretycznych, a sposób na ich usunięcie to identyfikacja założeń i późniejsze negocjowanie, chciałbym przyjrzeć się sytuacji zakłóconego obiegu akademickiej wiedzy nt. kultury, zwłaszcza w sytuacji badacze / studenci, ale również badacze / zainteresowani odbiorcy pozaakademiccy. W tym celu posłużę się starą kategorią „przeszkody epistemologicznej” z tradycji filozofii francuskiej. Chciałbym zidentyfikować kilka takich podstawowych przeszkód epistemologicznych, które powodują, że z perspektywy pozaakademickiego Innego, kulturoznawcy mówią rzeczy niezrozumiałe, albo wręcz  nonsensowne. Pośród tych przeszkód wskażę na: potoczne pojmowanie kultury, radykalny indywidualizm, potoczny perspektywizm wraz z atomizmem interpretacyjnym, „jawolizm” oraz – mam nadzieję – jeszcze inne. Diagnozując je jako w znacznej mierze rezultat kolonizacji myślenia potocznego przez (pop-)neoliberalizm, mam nadzieję wskazać też jakieś propozycje pokonania tych przeszkód.

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń